درباره ی شتر ها صفحه اول

شتر چه میخورد؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

غذای شتر چیست شتر چه می خورد

شتر
شتر پستان داری علف خوار است که بیشتر در نواحی بیابانی زندگی میکند.
شتر ها با کوهانشان معروف هستند شتر ها هم تک کوهان هستند هم دو کوهان.
شتر های دو کوهان از تک کوهان ها قوی تر هستند و تحمل آن ها در سختی ها بیشتر است همچنین شتر های دو کوهان دارای پا های قوی ترین نسبت به تک کوهان ها هستند و به همین دلیل آنها مسافت های طولانی و طاقت فرسا را راحت تر طی میکنند.

غذای شتر شتر ها چه می خورند

تغذیه
شتر ها میتوانند در بیابان های بی آب و علف هم زنده بمانند شتر هر گیاهی که وجود داشته باشد را میتواند بخورد لب های معروف شتر و زبان زبرش طوری با طبیعیت سازگاری پیدا کرده است که میتواند حتی سخت ترین خار ها را بخورد.
شتر ها به میزان کمی آب نیاز دارند و میتوانند تا هفته ها آب نخورند ، شتر ها مثل بقیه حیوانات بزرگ علف خوار نخشوار می کنند آنها غذا را در قسمت های مختلف بدنشان ذخیره میکنند سپس آن را نشخوار میکنند.
همچنین شتر ها مقدار زیادی از کالری را که جذب میکنند درون کوهانشان به صورت چربی ذخیره میکنند تا در موقع نیاز از آن استفاده کنند.

شتر شتر در بیابان

شتر یک کوهانه

منبع:
https://www.livescience.com/32365-what-do-camels-eat-in-the-desert.html